Política d'Inversió

Iceberg Asset Management SICAV és un vehicle d'inversió estructurat per poder gestionar la totalitat dels estalvis (patrimonialista), gràcies al seu equilibri i diversificació. El nostre objectiu principal és preservar el capital i obtenir una rendibilitat anualitzada moderada a llarg termini.


Combinem la rendibilitat a llarg termini de les accions amb l'estabilitat i certesa dels ingressos que proporcionen els bons, aportant una major seguretat en plaços d'inversión mitjans. Es recomana un plaç d'inversió d'almenys 3 anys. Segons la CNMV implica un risc moderat de 4, en una escala de l'1 al 7.


L'exposició màxima permesa a renda variable (borsa) és del 50% del capital, la majoria del tiemps serà del voltant del 40-45%. Invertim, en la mesura del possible, en empreses amb un negoci entenible, management alineat amb els accionistes, generació de caixa previsible, marges i retorns sobre el capital empleat (ROCE) alts, i amb poc deute o caixa neta positiva. Intentem treure profit de les irracionalitats del mercat deixat de banda les emocions, comprem bones empreses que estiguin infravalorades per algun motiu que creguem insuficient per justificar aquest preu de cotització a llarg termini, i per tant, les seves accions ofereixin una taxa de rendiment esperat superior a la mitjana.


No existeix una exposició màxima per la renda fixa (bons). Llevat de situacions excepcionals les inversions de renda fixa es mantindran fins el venciment, no sent la mitjana d'aquestes superior als 3 años des de la compra del bo. La seva funció es assegurar una rendibilitat fixa acceptable com a complement de les oscil·lacions de la part borsària, amb una cartera sòlida de molt baixa rotació.


A partir de l'1 de gener de 2018, en moments puntuals es durà a terme una estratègia amb derivats sobre l'índex VIX per aportar un plus de rendibilitat amb un risc a llarg plaç molt baix. A curt plaç pot elevar la volatilitat de la cartera.


L'exposició a divisa estrangera no superarà el 30% del patrimoni, es podrà invertir en països emergents fins a un màxim del 10% del mateix.