Principals Caraterístiques

image5

Coinversió

És el mateix requisit que exigim als negocis en els quals invertim. La majoria dels Consellers tenim la major part dels nostres estalvis invertits a Iceberg AM, per tant, existeix una alineació d'interessos entre els gestors i la resta d'accionistes.

Professionalitat

Som pacients. Treballem amb perseverància, seriositat i responsabilitat per a obtenir un rendiment de la inversió satisfactori en base al nivell de risc assumit (moderat). És important regar les plantes cada dia per fer créixer els fruits amb el pas del temps.

Independència

Permet una gestió àgil i activa per aprofitar les oportunitats que es presenten. Disposem d'absoluta llibertat en la presa de decisions per optimitzar els recursos d'acord als objectius, sense dependre de cap grup financer que ens encotilli en unes directrius concretes. 

Diversificació

Un dels nostres senyals d'identitat, fonamental per a una gestió global de l'estalvi. Actuem amb prudència i equilibri, proporcionant seguretat i consistència a llarg termini.

Baix Cost

Busquem la major eficiència per l'inversor. És un dels vehicles de inversió amb els costos més baixos de la seva categoria, amb una comissió anual de gestió del 0,5% i total (TER) de l'1%. Recordem que qualsevol rendibilitat anunciada és neta de tota despesa.  

Value Investing i Llarg Termini

Fem servir el sentit comú i el value investing per prendre decisions, apliquem racionalitat a llarg termini fugint del soroll diari dels mercats generat per les emocions. Invertim en actius amb un valor de llarg plaç superior al que el seu preu de mercat reflecteix, rebent així un major rendiment esperat sobre el capital.  

Política d'Inversió

Iceberg Asset Management SICAV és un vehicle de inversió global, estructurat per poder gestionar la totalitat dels estalvis (patrimonialista), gràcies al seu equilibri i diversificació.


El nostre objectiu principal és preservar el capital i obtenir una rendibilitat anualitzada moderada al llarg del temps. Combinem la rendibilitat a llarg termini de les accions amb l'estabilitat i la certesa dels ingressos que proporcionen els bons, aportant una major seguretat en plaços d'inversió mitjans.


Per les seves característiques es classifica com a Renda Variable Mixta Internacional. Segons la CNMV es recomana un plaç d'inversió d'almenys 5 anys i implica un risc moderat de 4, en una escala de l'1 al 7.


L'exposició a renda variable (accions) és del 30% al 75% del patrimoni. Habitualment serà del voltant del 60%, pujant fins a un 70% en moments de forta infravaloració.


En la mesura del possible, invertim en empreses amb un negoci entenible, management alineat amb els accionistes, generació de caixa previsible, marges i retorns sobre el capital empleat (ROCE) alts, i amb poc deute o caixa neta positiva. Intentem treure profit de les irracionalitats del mercat deixant de banda les emocions, comprem bones empreses que estiguin infravalorades per algun motiu que creguem insuficient per justificar aquest preu de cotització a llarg termini, i per tant, les seves accions ofereixin una taxa de rendiment esperat superior a la mitjana.


També invertim en productes indexats de diferents tipologies (matèries primes, sectors, value/growth...) i geografies (Àsia, països emergents...) com a complement a la gestió activa per a posseir diversos momentums.


L'exposició mínima a renda fixa (bons) és del 25% del patrimoni. Llevat de situacions excepcionals les inversions de renda fixa es mantindran fins el venciment, no sent la mitjana d'aquestes superior als 3 anys des de la compra del bo. La seva funció es assegurar una rendibilitat fixa acceptable com a complement de les oscil·lacions de la part d'accions, amb una cartera sòlida de molt baixa rotació.


També invertim en bons lligats a la inflació de l'eurozona com a complement, per obtenir rèdits en moments econòmics diferents als de la resta d'actius.


No hi ha límits d'exposició a divises estrangeres.


Es pot invertir en països emergents fins a un màxim del 10% del patrimoni.