Principals Caraterístiques

image1

Coinversió

És el mateix requisit que exigim als negocis en els quals invertim. La majoria dels Consellers tenim la major part dels nostres estalvis invertits a Iceberg AM, per tant, existeix una alineació d'interessos entre els gestors i la resta d'accionistes.

Professionalitat

Som pacients. Treballem amb perseverància, seriositat i responsabilitat per a obtenir un rendiment de la inversió satisfactori en base al nivell de risc assumit (moderat). És important regar les plantes cada dia per fer créixer els fruits amb el pas del temps.

Independència

Permet una gestió àgil i activa per aprofitar les oportunitats que es presenten. Disposem d'absoluta llibertat en la presa de decisions per optimitzar els recursos d'acord als objectius, sense dependre de cap grup financer que ens encotilli en unes directrius concretes. 

Diversificació

Un dels nostres senyals d'identitat, fonamental per a una gestió global de l'estalvi. Actuem amb prudència i equilibri, proporcionant seguretat i consistència a llarg termini.

Baix Cost

Busquem la major eficiència per l'inversor. És un dels vehicles de inversió amb els costos més baixos de la seva categoria, amb una comissió anual de gestió del 0,5% i total (TER) de l'1%. Recordem que qualsevol rendibilitat anunciada és neta de tota despesa.  

Value Investing i Llarg Termini

Fem servir el sentit comú i el value investing per prendre decisions, apliquem racionalitat a llarg termini fugint del soroll diari dels mercats generat per les emocions. Invertim en actius amb un valor de llarg plaç superior al que el seu preu de mercat reflecteix, rebent així un major rendiment esperat sobre el capital.  

Política d'Inversió

Iceberg Asset Management SICAV és un vehicle de inversió estructurat per poder gestionar la totalitat dels estalvis (patrimonialista), gràcies al seu equilibri i diversificació. El nostre objectiu principal és preservar el capital i obtenir una rendibilitat anualitzada moderada de manera sostinguda en el temps.


Combinem la rendibilitat a llarg termini de les accions amb l'estabilitat i la certesa dels ingressos que proporcionen els bons, aportant una major seguretat en plaços d'inversió mitjans. Es recomana un plaç d'inversió d'almenys 3 anys. Segons la CNMV implica un risc moderat de 4, en una escala de l'1 al 7.


L'exposició màxima permesa a renda variable (borsa) és del 50% del capital, la majoria del temps serà del voltant del 40-45%. Invertim, en la mesura del possible, en empreses amb un negoci entenible, management alineat amb els accionistes, generació de caixa previsible, marges i retorns sobre el capital empleat (ROCE) alts, i amb poc deute o caixa neta positiva. Intentem treure profit de les irracionalitats del mercat deixant de banda les emocions, comprem bones empreses que estiguin infravalorades per algun motiu que creguem insuficient per justificar aquest preu de cotització a llarg termini, i per tant, les seves accions ofereixin una taxa de rendiment esperat superior a la mitjana.


No existeix una exposició màxima per la renda fixa (bons). Llevat de situacions excepcionals les inversions de renda fixa es mantindran fins el venciment, no sent la mitjana d'aquestes superior als 3 anys des de la compra del bo. La seva funció es assegurar una rendibilitat fixa acceptable com a complement de les oscil·lacions de la part borsària, amb una cartera sòlida de molt baixa rotació.


A partir de l'1 de gener de 2018, en moments puntuals es durà a terme una estratègia amb derivats sobre l'índex VIX per aportar un plus de rendibilitat amb un risc a llarg plaç molt baix. A curt plaç pot elevar la volatilitat de la cartera.


L'exposició a divisa estrangera no superarà el 30% del patrimoni, es podrà invertir en països emergents fins a un màxim del 10% del patrimoni.

Informes mensuals